at mui

Tết Ất Mùi 2015

tet2015 12

Gia đình đi Ice Skating (Winter Lodge, Palo Alto) trước khi tới nhà Michelle chúc Tết .